logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ

 • รายงานผลการดำเนินการฯ ณ วันที่ 15 กันยายน 2559
  15 กันยายน 2559
 • หลักเกณฑ์และคุณสมบัติเพื่อให้ความช่วยเหลือฯ
  15 กันยายน 2559
 • รายงานการประชุมฯ
  15 กันยายน 2559
 • มาตราการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
  1 กรกฎาคม 2559
 • การให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
  10 มิถุนายน 2559
 • คำสั่งจังหวัดสตูล ที่895/2559 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจน
  27 พฤษภาคม 2559
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
  25 พฤษภาคม 2559
 • การรายงานผลการดำพเนินตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ
  13 พฤษภาคม 2559