logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วิสัยทัศน์ / ภารกิจ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์
"บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มั่งคั่งและยั่งยืน"

 

ภารกิจ

 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้ จัดหาประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
 2. กำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535
 3. เป็นตัวแทนรับจอง จำหน่าย จ่าย แลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก ให้เป็นไปตามที่กรมธนารักษ์สั่งการ ตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501
 4. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กรมธนารักษ์ และจังหวัดสตูล
โดยแยกตามลักษณะงานได้ดังนี้
 
 1. งานด้านการบริหารที่ราชพัสดุ ดำเนินการปกครองดูแล บำรุงรักษา จัดให้ใช้ประโยชน์ และทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐ
 2. งานด้านการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินการกำหนดราคาประเมินและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานสากล
 3. งานด้านเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก เป็นตัวแทนดำเนินการรับจอง จำหน่าย จ่าย แลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ
ภารกิจตามส่วน/ฝ่าย
 
 • ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
 
 
ด้านการใช้ประโยชน์ในราชการ
 
    อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ดิน และหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ทรัพยากรในที่ราชพัสดุ อนุญาตให้ส่วนราชการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ ควบคุม และบริหารจัดการการสร้างและการใช้ศูนย์ราชการศูนย์บ้านพักข้าราชการให้เป็นไปตามสัญญาระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสร้างสวนสาธารณะให้เป็นไปตามสัญญาและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 
การพัฒนาและการจัดประโยชน์
 
     การจัดให้เช่า การจัดหาประโยชน์ การทำสัญญาต่างตอบแทนอื่น การกำหนดรูปแบบโครงการ และผลประโยชน์ตอบแทน การจัดทำเงื่อนไขการเช่า เงื่อนไขการประมูล การพิจารณาผลประมูล การจัดทำสัญญาเช่า การกำกับดูแลสัญญา การบริหารโครงการ การหาผู้ลงทุน การหาแหล่งเงินทุน การรับมอบอาคาร การดำเนินงานคดีเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการบุกรุก โต้แย้งกรรมสิทธิ์ และดำเนินการต่าง ๆ ด้านที่ราชพัสดุ การโอนสิทธิการเช่า เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า การขอดำเนินการอื่น ๆ ตามสัญญาและนอกเหนือสัญญา การใช้สิทธิตามสัญญาการบอกเลิกสัญญา การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่าหรือการจัดหาประโยชน์ ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย มอบหมายให้ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ปฏิบัติงานและเร่งรัดติดตามงาน ตลอดจนการประเมินผลงาน ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 
 • ส่วนจัดการฐ้านข้อมูล
 
 
ด้านทะเบียนและหลักฐาน
 
     จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุฉบับจังหวัด ตรวจสอบและดำเนินการเกียวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ถูกต้อง ทันสมัย เก็บรักษา และจัดทำบัญชีคุมสำเนาสำคัญสำหรับที่ดินราชพัสดุ อนุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์เป็นผู้แทนกระทรวงการคลังเพื่อรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่รื้อถอนหรือค่าเวนคืนหรือกฏหมายอื่น การรับมอบการส่งคืนที่ดินจากการใช้ประโยชน์นารชการ หรือจากการจัดให้เช่า ให้คำแนะนำ จัดทำคู่มือ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานทะเบียนที่ราชพัสดุ
 
ด้านสำรวจและส่งเสริมการวัด

      ดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่เพื่อให้ทราบถึงที่ตั้งแนวเขตรายละเอียดทางกางกายภาพการ การใช้ประโยชน์ การสำรวจรังวัดกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง คูเมืองในภาคสนาม จัดหาข้อมูลเกี่ยวข้อง เช่น รูปแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ค่าพิกัด หมุดหลักฐานที่ดินดำเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินและดำเนินการอื่น ๆ ตามประมวลกฏหมายที่ดิน รวบรวมเก็บรักษา ตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน พิจารณาให้ความเห็นประกอบการดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการสำรวจที่ราชพัสดุ พ.ศ.2538 จัดเก็บหลักฐานการสำรวจและแผนที่ที่ราชพัสดุ จัดเก็บ ควบคุม ดูแล จัดหา บำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่ ให้การสนับสนุน คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือในการดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่
ด้านการวางแผนและการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ
ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ราชพัสดุ ดำเนินการเกี่ยวกับการขอคืนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุดำเนินการเกี่ยวกับการโยกย้ายหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ ผู้เช่า ผู้บุกรุก ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น การซื้อขาย แลก เปลี่ยน ให้ดำเนินการปรับปรุงสภาพทำเล และลักษณะที่ราชพัสดุให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ การใช้ที่ดินให้คุ้มค่ากับศักยภาพ ดำเนินการเกี่ยวกับการ แก้ไขปัญหาการบุกรุกและโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 
 • ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
 
 
      ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการประเมินราคาของอสังหาริมทรัพย์และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
 
 
      ดำเนินการด้านการเงินและบัญชี และงบประมาณ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี จัดทำทะเบียนรายตัวผู้เช่า ควบคุม ดูแล เก็บรักษาเงินที่จัดเก็บได้ เร่งรัด ติดตาม ทวงถาม เงินค้างชำระต่าง ๆ ทุกประเภท ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำประมาณการ รายได้ประจำปี ดำเนินการจัดเก็บรายได้จากที่ราชพัสดุ เงินประกันการเช่า และค่าภาษีต่าง ๆ ตลอดจนเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการ ดำเนินการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน ภาษี บำรุงท้องที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ จัดทำรายงานการจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญาเช่า เงินค้างชำระ และภาษีต่าง ๆ ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และยานพาหนะ ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ ดำเนินการด้านบุคลากรของสำนักงาน ดำเนินการเกี่ยวกับสารสนเทศ ดำเนินการเกี่ยวกับการจำหน่าย/จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก ปฏิบัติงานที่มิใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 
 
พันธกิจ
 
 
          1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์
 
 
 
          2. พัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อเพิ่มมูลค่าและหรือรายได้
 
 
 
 
          3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และได้มาตรฐานสากล
 
 
 
         
          4. เป็นตัวแทนรับจอง จำหน่าย จ่าย แลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก
 
 
 
 
 
          5. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กรมธนารักษ์ และจังหวัดสตูล
 
 

9 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 462 ครั้ง