logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

แผนงาน/โครงการ

 • แผนงานการจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างรอบบัญชี ปี พ.ศ.2559 - 2562
  26 กุมภาพันธ์ 2558
 • แผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายบล็อกโดยใช้แผนที่ระวาง ยูทีเอ็ม ประจำปีงบประมาณ 2558
  26 กุมภาพันธ์ 2558
 • แผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อทบทวนราคาประเมินที่ดินรายบล็อกโดยใช้แผนที่ระวาง ยูทีเอ็ม ประจำปีงบประมาณ 2558
  26 กุมภาพันธ์ 2558
 • แผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อทบทวนราคาประเมินที่ดินรายบล็อกโดยใช้แผนที่ระวาง ยูทีเอ็ม ประจำปีงบประมาณ 2558 (ภารกิจประจำ)
  26 กุมภาพันธ์ 2558
 • จำนวนรายที่ได้รับสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุเพื่อเป็นที่ทำกินหรืออยู่อาศัย (รัฐเอื้อราษฎร์)
  26 กุมภาพันธ์ 2558
 • แผนงานการเร่งรัดติดตามการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินในที่ราชพัสดุ
  26 กุมภาพันธ์ 2558
 • แผนงานที่ราชพัสดุที่ได้รับการพัฒนาฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพ
  26 กุมภาพันธ์ 2558
 • แผนงานด้านสำรวจที่ราชพัสดุ
  26 กุมภาพันธ์ 2558