logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุ

 • การเช่าอาคาร
  7 ตุลาคม 2558
 • รวมทุกประเภทการเช่า
  7 ตุลาคม 2558
 • การเช่าเพื่อประโยชน์อย่างอื่น
  7 ตุลาคม 2558
 • การเช่าเพื่อการเกษตร
  7 ตุลาคม 2558
 • การเช่าเพื่ออยู่อาศัย
  7 ตุลาคม 2558
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ปี2557
  30 กันยายน 2557
 • ทะเบียนที่ราชพัสดุรวมทุกประเภท
  26 ธันวาคม 2556
 • ทะเบียนสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกสร้างบนที่ดินอื่น
  26 ธันวาคม 2556
 • ทะเบียนอุตสาหกรรม
  26 ธันวาคม 2556
 • ทะเบียนสาธารณประโยชน์
  26 ธันวาคม 2556
 • ทะเบียนทั่วไป
  26 ธันวาคม 2556
 • การขอนำสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้ฯ
  26 ธันวาคม 2556
 • การจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประกอบการเกษตร
  26 ธันวาคม 2556
 • ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ราชพัสดุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
  26 ธันวาคม 2556
 • ด้านเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ
  26 ธันวาคม 2556
 • ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล
  26 ธันวาคม 2556
 • รายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
  26 ธันวาคม 2556
 • การขอเช่าที่ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
  26 ธันวาคม 2556
 • โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
  26 ธันวาคม 2556
 • เรื่องร้องเรียน
  26 ธันวาคม 2556
 • การต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
  26 ธันวาคม 2556
 • การขอโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ
  26 ธันวาคม 2556
 • ข้อมูลการชี้แนวเขตปีงบประมาณ ปี 2556
  26 ธันวาคม 2556
 • การขอนำสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้ฯ
  26 ธันวาคม 2556
 • การจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประกอบการเกษตร
  26 ธันวาคม 2556
 • ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ราชพัสดุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
  26 ธันวาคม 2556
 • ด้านเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ
  26 ธันวาคม 2556
 • ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล
  26 ธันวาคม 2556
 • ข้อมูลการบุกรุกที่ราชพัสดุและการแก้ไขปัญหา ปีงบประมาณ ปี 2554
  26 ธันวาคม 2556
 • การขอเช่าที่ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
  26 ธันวาคม 2556
 • โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
  26 ธันวาคม 2556
 • เรื่องร้องเรียน
  26 ธันวาคม 2556
 • การต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
  26 ธันวาคม 2556
 • การขอโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ
  26 ธันวาคม 2556
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ปี 2556
  5 ธันวาคม 2556
 • เกี่ยวกับราชพัสดุ
  5 ธันวาคม 2556
 • สิ่งปลูกสร้างในทะเบียนทั่วไป
  4 ธันวาคม 2556
 • หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
  1 ธันวาคม 2556